3022
பெற்றோர்
ஆண்
அஸ்வின் VVIP ( மருத்துவர் )
செவ்வாய்
9 35 AM
10 10 1995
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
முழுக்காதன் குலம்
உண்டு
உண்டு
சகோதரி 1 சுபம்
30கோடி-50கோடி
மருத்துவர் வரன் முன்னுரிமை சம தகுதி
காடையீஸ்வரர் காடையூர்
5ft.9in-175cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
75 kg
O+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS MD final year
மருத்துவர்
MBBS MD final year
தமிழ்நாடு
மதிப்பு 40 கோடி விபரம் நேரில் ( பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும் )
Home              
img