3020
பெற்றோர்
பெண்
பரிமளா (வெளிநாடு சம்மதம்)
வெள்ளி
8 17 PM
15 7 1983
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
கண்ணன் குலம்
உண்டு
உண்டு
அக்கா 1-சுபம் ,தங்கை 1
நேரில்
MS படித்த வரன், USA வேலை, சம தகுதி
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
முத்தையன் சிவசெல்வி அம்மன்
5ft.8in-172cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
63 kg
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.E., MS
படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்
M.S (இறுதி ஆண்டு)
தெரியவில்லை
இல்லை
நேரில்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img