3019
பெற்றோர்
பெண்
விஷ்ணுபிரியா
ஞாயிறு
6 26 PM
22 12 1996
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
ஆந்தை குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
10கோடி-15கோடி
நல்ல குடும்பம் நல்ல வேளை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
பிராட்டி அம்மன்
5ft.2in-157cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
BE MBA
தனியார் வேலை
வங்கி பணி
தமிழ்நாடு
25000-50000
40000
4.5 acre தோப்பு வாடகை 50k
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
நேரில்
Home              
img