3018
குடும்பத்தினர்
ஆண்
ரா.லோகேஷ்
சனி
11 58 AM
24 3 1996
Tiruppur
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
பெருங்குடி குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 1 சுபம்
5கோடி
கரிச்சி குமாரசாமி சித்தோடு
5ft.9in-175cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
72 kg
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
B,Sc ( Viscom ) MBA
சுய தொழில்
கார்மென்ஸ்
தமிழ்நாடு
2லட்சம்
2.5 லட்சம்
காடு 2 ஏக்கர் சைட் இடம் தார்சு வீடு
Home              
img