3017
பெற்றோர்
ஆண்
தினேஷ் (மருத்துவர்)
ஞாயிறு
1 36 AM
19 12 1993
Salem
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
தூரன் குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 1 சுபம்
நேரில்
.
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
5ft.7in-170cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS,MS (Ortho)
மருத்துவர்
இறுதி ஆண்டு MS (Ortho)
தமிழ்நாடு
25000-50000
50000
10 ஏக்கர் நிலம், பங்களா பண்ணை வீடு 1 ( பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும் )
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img