3014
பெற்றோர்
பெண்
அபிநந்தனா ( பல்மருத்துவர் )
வியாழன்
7 57 PM
1 3 2001
Udumalpet
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
முழுக்காதன் குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர்மட்டும்
நேரில்
மருத்துவர்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
காடையீஸ்வரர் காடையூர்
4ft.10in-147cm
மெலிதான உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
50 kg
O+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
BDS
படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்
BSD இறுதி வருடம்
தமிழ்நாடு
இல்லை
நேரில்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img