3013
குடும்பத்தினர்
பெண்
யோகவதி ( மருத்துவர் )
சனி
10 38 PM
24 8 1996
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
கண்ணன் குலம்
உண்டு
உண்டு
தங்கை 1
தெரியவில்லை
மருத்துவர் வரன் ஜாதகபொருத்தம் முதுகலை பட்டம் முன்னுரிமை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
செல்லாண்டிஅம்மன்
5ft.6in-167cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS
மருத்துவர்
MBBS , NEET PG
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
தோட்டம் 5 ஏக்கர்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img