3012
ஜாதகர்
ஆண்
கார்த்திக் ( மறுமணம் ) ( வெளிநாடு )
சனி
9 06 AM
13 7 1985
Pollachi
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
ஈஞ்சன் குலம்
லேட்
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
நேரில்
மறுமணம் சம்மதம் உள்ள வரன்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
தம்பிராட்டி அம்மன் பெருந்துறை ஈங்கூர்
5ft.7in-170cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
80 kg
B+
மறுமணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.E.,M.B.A.,M.Tech., Doctorate
அரசு வேலை
பேராசிரியர் நெதர்லாந்
வெளிநாடு
நேரில்
Contact Matrimony Office
நேரில்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Contact Matrimony Office
Home              
img