3010
ஜாதகர்
ஆண்
லட்சுமணன் ( மறுமணம் சம்மதம் )
செவ்வாய்
12 50 PM
24 7 1984
Erode
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது ஜாதகம்
கண்ணன் குலம்
உண்டு
லேட்
Brother 1 Married
2கோடி
முதல்மணம் அல்லது மறுமணம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
குலவிளக்கு அம்மன் களமங்கலம்
5ft.6in-167cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.Tech (Chemical Engineering)
சுய தொழில்
சொந்த Auto Spares கடை ஈரோடு
தமிழ்நாடு
25000-50000
50000.
பூமி 2 ஏக்கர் வாடகை 70000.
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
As your wish
Home              
img