3009
பெற்றோர்
ஆண்
மணிகண்ட பிரபு ( மருத்துவர் )
ஞாயிறு
5 00 AM
14 3 1993
Salem
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
பயிரன் குலம்
உண்டு
உண்டு
அக்கா 1 சுபம்
20கோடி-30கோடி
MBBS,MD/MS Doctor
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ஆனூர் அம்மன்
5ft.6in-167cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
நல்ல சிவப்பு
65 kg
A1+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS,M.D DVL (Ongoing)
அரசு வேலை
அரசு மருத்துவர்
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
70000
தோட்டம் 6 ஏக்கர் பங்களா வீடு வாடகை 30000 மற்றவை நேரில்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img