3007
பெற்றோர்
ஆண்
சிபி சக்ரவர்த்தி (மருத்துவர்)
சனி
4 47 AM
28 11 1992
Salem
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது ஜாதகம்
சேரன் குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
15கோடி-20கோடி
.
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ஸ்ரீ செல்லக்குமாரசாமி ,ஸ்ரீ அத்தனூர் அம்மன்.
5ft.4in-162cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
76 kg
B+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS
மருத்துவர்
Preparing for PG entrance exams.
தமிழ்நாடு
2லட்சம்
2 லட்சம்
6.5 ஏக்கர் விவசாய நிலம் வீடு 2
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img