3005
பெற்றோர்
பெண்
அபின்யா
திங்கள்
10 13 PM
4 10 1999
Kangayam
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
மணியன்
உண்டு
உண்டு
தங்கை 1
10கோடி-15கோடி
*( பெற்றோர் தொடர்பு எண் 9585553381)*
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
செல்லாண்டி அம்மன் ,ஸ்ரீ செக்கடிப்பெரியசாமி
5ft-152cm
லேசான பருமனான உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
75 kg
O+
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
MBA
படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்
MBA இறுதியாண்டு படித்துக் கொண்டுள்ளார் விரைவில் பெங்களூர்
தெரியவில்லை
இல்லை
.
சொத்து மதிப்பு 10 c காடு 15 ஏக்கர் தோப்பு 2 ஏக்கர் வாடகை 50000 மற்றும் இதர தொழில் *(பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும்) ( பெற்றோர் எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது)*
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img