3004
பெற்றோர்
பெண்
காயத்ரி (மருத்துவர்)
செவ்வாய்
2 26 PM
27 8 1996
Udumalaipatti
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
காடை குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
தெரியவில்லை
மருத்துவர் அல்லது மருத்துவர் சார்ந்த வேலை *( பெற்றோர் தொடர்பு எண் 9865837697)*
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
செல்லியாண்டி அம்மன்
தெரியவில்லை
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS,MD(Respiratory)
மருத்துவர்
மருத்துவர்
தமிழ்நாடு
25000-50000
48000
5 ஏக்கர் தோப்பு *(பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும்) (பெற்றோர் எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது)*
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img