3003
குடும்பத்தினர்
ஆண்
யுவராஜ் ப ( மருத்துவர் )
வியாழன்
5 40 PM
23 2 1995
Tirupur
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
செம்பன் குலம்
உண்டு
உண்டு
அக்கா -1 சுபம்
50கோடி-75கோடி
சமதகுதி டாக்டர் வரன் *( பெற்றோர் தொடர்பு எண் 7010074495 )*
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
கரிய காளியம்மன், பரஞ்சேர்வழி
5ft.5in-165cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
70 kg
O+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS ,Preparing for neet pg
மருத்துவர்
டாக்டர்
தமிழ்நாடு
நேரில்
நேரில்
விவசாயம் நிலம் மற்றும் காலி மனை 12 ஏக்கர் வாடகை வருமானம் 70000 *( பெற்றோர் தொடர்பு எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது)*
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img