3001
பெற்றோர்
ஆண்
ரமேஷ் குமார் (அரசு வேலை)
ஞாயிறு
12 12 PM
20 7 1997
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
தூரன் குலம்
உண்டு
உண்டு
.
நேரில்
*( பெற்றோர் தொடர்பு எண் 8072900298)*
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
வேலாத்தாள் கோவில் வாகராயம்பாளையம்
தெரியவில்லை
பருமனான உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.E(Mechanical)
அரசு வேலை
ஆவின் சொசைட்டி
தமிழ்நாடு
நேரில்
நேரில்
இடம் 3 ஏக்கர் *( பெற்றோர் தொடர் எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது)*
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img