2999
பெற்றோர்
பெண்
சமந்திகா ( மறுமணம்) வெளிநாடு சம்மதம்
வெள்ளி
10 03 PM
6 11 1987
Erode
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
காடை குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 1 சுபம் USA
3கோடி
40 வயதிற்குள் வெளிநாடு சம்மதம் நல்ல படிப்பு நல்ல வேலை நல்ல குடும்பம் தொடர்புக்கு அம்மா செல் 9600013521
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
செல்வநாயகி அம்மன் கீரனூர்
5ft.3in-160cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
55 kg
B+
மறுமணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
Msc Biotechnology
IT
சாப்ட்வேர் தமிழ்நாடு
தமிழ்நாடு
நேரில்
நேரில்
நேரில் ( *நேரடி தொடர்பு எண் ஜாதகத்தில் உள்ளது* )
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img