3022
அஸ்வின் VVIP ( மருத்துவர் )
10 10 1995
9 35 AM
செவ்வாய்
Coimbatore
விருச்சிகம்
மேசம்-அஸ்வினி
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.9in-175cm
சிவப்பு
75 kg
O+
MBBS MD final year
முழுக்காதன் குலம்
காடையீஸ்வரர் காடையூர்
சந் கேது
சனி
ராசி
மாந்
குரு லக்
சுக் செவ் ராகு
சூரிய புத
புத கேது
சனி
செவ்
அம்சம்
சந் சூரிய
மாந்
குரு
சுக்
ராகு லக்
சகோதரி 1 சுபம்
தொழில்விபரம்: MBBS MD final year
சொத்துக்கள் : மதிப்பு 40 கோடி விபரம் நேரில் ( பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும் )
எதிர்பார்ப்பு : மருத்துவர் வரன் முன்னுரிமை சம தகுதி
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-04-11 00:00:00, Print Date: 01-06-2023 img