3018
ரா.லோகேஷ்
24 3 1996
11 58 AM
சனி
Tiruppur
ரிஷபம்
மேஷம்-பரணி
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
குடும்பத்தினர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.9in-175cm
மாநிறம்
72 kg
B,Sc ( Viscom ) MBA
பெருங்குடி குலம்
கரிச்சி குமாரசாமி சித்தோடு
சுக் சனி கேது
சந்
லக்
சூரிய செவ் மாந்
ராசி
புத
ராகு
குரு
லக்
மாந்
புத
சுக் கேது
அம்சம்
சனி
சூரிய செவ்
ராகு
சந் குரு
அண்ணன் 1 சுபம்
2.5 லட்சம்
தொழில்விபரம்: கார்மென்ஸ்
சொத்துக்கள் : காடு 2 ஏக்கர் சைட் இடம் தார்சு வீடு
எதிர்பார்ப்பு :
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-04-06 00:00:00, Print Date: 31-05-2023 img