3017
தினேஷ் (மருத்துவர்)
19 12 1993
1 36 AM
ஞாயிறு
Salem
கன்னி
கும்பம்-சதயம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.7in-170cm
சிவப்பு
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
MBBS,MS (Ortho)
தூரன் குலம்
கேது
சனி சந்
ராசி
மாந்
சூரிய செவ்
ராகு சுக் புத
குரு
லக்
கேது
சூரிய
செவ்
சுக் புத குரு
அம்சம்
லக்
சந்
மாந்
சனி
ராகு
அண்ணன் 1 சுபம்
50000
தொழில்விபரம்: இறுதி ஆண்டு MS (Ortho)
சொத்துக்கள் : 10 ஏக்கர் நிலம், பங்களா பண்ணை வீடு 1 ( பரிகார செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும் )
எதிர்பார்ப்பு : .
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-04-03 00:00:00, Print Date: 01-06-2023 img