3014
அபிநந்தனா ( பல்மருத்துவர் )
1 3 2001
7 57 PM
வியாழன்
Udumalpet
கன்னி
மேஷம்-கார்த்திகை
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
4ft.10in-147cm
மாநிறம்
50 kg
O+
BDS
முழுக்காதன் குலம்
காடையீஸ்வரர் காடையூர்
சுக்
சந்
குரு சனி
ராகு
சூரிய
ராசி
புத மாந்
கேது
செவ்
லக்
லக் சூரிய குரு ராகு
மாந்
அம்சம்
புத
சுக் சனி
சந்
செவ்
கேது
ஜாதகர்மட்டும்
தொழில்விபரம்: BSD இறுதி வருடம்
சொத்துக்கள் : நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : மருத்துவர்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-04-03 00:00:00, Print Date: 31-05-2023 img