3013
யோகவதி ( மருத்துவர் )
24 8 1996
10 38 PM
சனி
Coimbatore
மேஷம்
தனுசு-மூலம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
குடும்பத்தினர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.6in-167cm
சிவப்பு
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
MBBS
கண்ணன் குலம்
செல்லாண்டிஅம்மன்
கேது சனி(வ)
லக்
மாந்
சுக் செவ்
ராசி
சூரிய
குரு(வ) சந்
ராகு புத
சுக்
செவ் ராகு மாந்
சூரிய
புத
அம்சம்
சந்
குரு(வ)
கேது
சனி(வ)
லக்
தங்கை 1
தொழில்விபரம்: MBBS , NEET PG
சொத்துக்கள் : தோட்டம் 5 ஏக்கர்
எதிர்பார்ப்பு : மருத்துவர் வரன் ஜாதகபொருத்தம் முதுகலை பட்டம் முன்னுரிமை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-04-03 00:00:00, Print Date: 31-05-2023 img