3011
கௌசல்யா
9 9 1996
12 15 AM
திங்கள்
Coimbatore
மிதுனம்
கடகம்-பூசம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.5in-165cm
சிவப்பு
56 kg
O+
BE ( ECE )
ஈஞ்சன் குலம்
கேது சனி(வ)
லக் மாந்
ராசி
செவ் சுக் சந்
சூரிய
குரு
ராகு புத(வ)
புத(வ) மாந்
ராகு
அம்சம்
செவ் குரு சந்
கேது
சனி(வ) சூரிய
சுக் லக்
Sister-1
106000
தொழில்விபரம்: சாப்ட்வேர்
சொத்துக்கள் : 2.5 acre land
எதிர்பார்ப்பு :
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம் சுத்தம் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-03-30 00:00:00, Print Date: 31-05-2023 img